Verksamheten är inte aktiv just nu. Kontakta Ellen Z för mer information.

Ställ livsfrågor! Vad vi svarar på livsfrågorna formar våra liv.
Vad är hälsa egentligen? Hur ser en bra och hållbar balans ut?
När livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt klarar vi en krasch bättre.
Förändringar och nya perspektiv utmanar. Det gör andra människor också. Verkligen.

Välbefinnande är hälsa, och hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Världshälsoorganisationen listar fyra hälsokriterier: En god hälsa byggs av fysisk, psykisk, social och moralisk/andlig hälsa. Hälsofrågor är därför livsfrågor.

Aaron Antonovsky intresserade sig också för människors hälsa: Hur kommer det sig att en del människor överlever de mest förfärliga omständigheter, och dessutom tycker att de har bra liv? Antonovskys forskning lär oss att ett fungerande liv måste ha en känsla av sammanhang. Den svenska modellen kallas ibland KASAM (Känsla Av SAMmanhnag.) Tre faktorer är avgörande för ett liv i balans. Livet måste vara

  • begripligt – mitt liv har en struktur, och jag förstår det som händer omkring mig
  • hanterbart – jag har de resurser som jag behöver för att mitt liv ska fungera praktiskt
  • meningsfullt – trots att livet är svårt finns det något som ger mig mening, så att jag orkar kämpa mot utmaningar/motgångar.

En annan del av livsfrågorna handlar om roller och relationer. Vilka strategier använder vi när vi löser problem? Relationer tar ofta mycket kraft, både privat och i arbetet. Personliga motiv och rättesnören driver oss. Även mellan syskon som vuxit upp tajt, brukar skillnaderna vara stora. Vi verkar ha olika inre principer som styr hur vi tänker, kommunicerar och agerar. En autopilot går igång och påverkar många situationer:

  • vårt behov av trygghet, och hur vi säkrar vår trygghetszon
  • vad rädsla är, och hur vi undviker den
  • våra åsikter om rätt och fel
  • om vi helst informerar (Så här är det!) eller kommunicerar (Hur tänker du?)
  • hur vi hanterar press, förändringar och konflikter (många trivs utmärkt när det hettar till)
  • om vi är skeptiker eller ja-sägare
  • ifall vi föredrar liberala eller bokstavliga tolkningar; om vi helst friar eller dömer.

Livsfrågor och människosyn angår alla. Hur hanterar vi de riktigt svåra förändringarna, som frågor om sorg och död? Var och en av oss ställs mot väggen. Förr eller senare. I tysthet eller under protest. Livsfrågor är grubbel, brottning och utveckling. Ingen annan kan utvecklas i vårt ställe. Livet pågår för fullt och vi bör helst inte stå bredvid oss själva och titta på.

Hur ska vi hantera rädslan för det okända, det som finns utanför vår trygghetszon? Ifall normer, regelsamlingar och färdiga facit är våra vägvisare, var hamnar vi då? Om vi låter utmaningar, nytänkande och dialog vara vår lärobok, vad händer i så fall?

Perspektivskiftet känns hotfullt i början. Vad har vi att luta oss emot, ifall vårt invanda räcke monteras ned? Å andra sidan: vad händer om vi inte är beredda att lyssna och se saken ur andra vinklar? Vi behöver ett öppet sinne – samtidigt som vi kritiskt granskar nya perspektiv. Ibland kan vi själva hitta rätt redskap, andra gånger behöver vi hjälp att knåda livsfrågorna.

Livsfrågor handlar om livskvalitet. Och svaren på livsfrågorna formar våra liv.

Vill du koppla på någon mer pusselbit?
Ellen Zettergrenkontakt@ellenz.se0705 82 42 02